Poslanie školy

Filozofia a koncepcia školy

Základná umelecká škola Mozartova s výtvarným a literárno-dramatickým odborom v Trnave, ako plynie z jej Školského vzdelávacieho programu, je zodpovednou školou, školou ciest k umeniu.

„Zodpovednosť je tu skôr ako sa autor činov sám rozhodne. Zodpovednosť je tu neustále! Nie je to banálne a nudné_ Záleží na tom, či sa zodpovednosť stane banálnou deklaráciou, alebo či sa vtelí do životných príbehov a tie sú vždy, a pre každého jedinečné.“

Palouš, R., Paradoxy výchovy. Praha, Univerzita Karlova, Karolinum 2009, s. 8

Základná umelecká škola Mozartova s výtvarným a literárno-dramatickým odborom v Trnave je vnímaná v povedomí odbornej i laickej verejnosti ako umelecká škola, ktorá poskytuje umelecké vzdelávanie na vysoko kvalitnej úrovni a jej význam a činnosť prekračuje hranice mesta Trnava a trnavského regiónu.

Za celú históriu svojej 32 existencie sa vyprofilovala na školu, ktorá v systéme starostlivosti o talenty zaujíma popredné miesto v rámci škôl rôznych stupňov, kde sa venuje osobitná starostlivosť každému žiakovi, jeho zameraniu a individuálnym schopnostiam podľa nového školského vzdelávacieho programu. Každému žiakovi poskytuje možnosť rozvíjať svoje nadanie a tým mu umožňuje pokračovať v umeleckej príprave na vyššom stupni a postupne sa kvalifikovať pre profesionálny výkon umeleckého povolania. Poslaním vzdelávania na Základnej umeleckej škole nie je len príprava žiaka na ďalšie štúdium a profesionálnu dráhu, ale aj komplexné pôsobenie vzdelávacieho procesu na jedinca v oblasti estetickej výchovy. Cieľom  je naučiť pozorovať, vnímať, hodnotiť estetické i umelecké javy, podnietiť, aktivizovať a kultivovať umelecké a estetické potreby, a súčasne rozvíjať  záujmy, aktívny vzťah  k pozitívnym hodnotám spoločnosti, tvorivému mysleniu i činnosti. Pomáhať žiakom vytvárať si vlastný hodnotový systém a pomocou tvorivého učenia vychovať umením človeka, ktorý bude žiť v harmónii so svojím okolím.

Konkretizáciou aplikácie týchto zásad a prístupov je v ZUŠ sloboda ateliérov jednotlivých pedagógov, ktoré uplatňujúc učebné osnovy a flexibilné učebné plány základných umeleckých škôl volia také programy, ktoré v prvom rade rešpektujú osobnosti im zverených detí, a dokážu analyzovať prostredie z ktorého vychádzajú. Nakoľko poznanie týchto pedagógov je hlbšie ako bežné poznanie, pretože je zbavované neustále sa presadzujúceho materializmu a vyvolávania túžob, sú empatickí k rozpoloženiam žiakov a stavom plynúcim z tlaku vyvolaného istým nastavením spoločnosti zdôrazňujúcej rovinu materiálnu a potláčajúcej rovinu duchovnú. Dôraz je kladený na nácvik sústredenosti a trpezlivosti. Nevyhnutná je pestovaná atmosféra vzájomnosti a z nej plynúcej radosti, potláčanie egoizmu, zvažovanie vekových zvláštností na základe poznania biologických zmien.

Výchovno-vzdelávacie ciele školy sú upriamené na aktuálnosť požiadaviek verejnosti postupnou implementáciu a využitím najnovších poznatkov a technológií v oblasti umeleckého vzdelávania.