Študijné odbory

Základná umelecká škola Mozartova v Trnave je plno-organizovanou školou, ktorá poskytuje vyučovanie vo výtvarnom a literárno-dramatickom odbore. Vo výchovnovzdelávacom procese uplatňuje aktuálnu podobu  učebných plánov Štátneho vzdelávacieho programu vypracovaného Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave, sú to Učebné plány, ktoré schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 9. februára 2018 pod číslom 2018/3131:1-10A0 pre základné umelecké školy s účinnosťou od 1. septembra 2018. Učebné plány pre základnú umeleckú školu sú súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu základnej umeleckej školy pre primárne umelecké vzdelávanie a nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie.

Inovovaný Školský vzdelávací program pre ZUŠ: http://minedu.sk/vysledky-vyhladavania/?search=základné+umelecké+školy

Výtvarný odbor veľkosťou dominantný vzhľadom k počtu žiakov a pedagógov školy. Využíva rôzne výtvarné techniky plošnej tvorby, ktorými sú: kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, textil a projekty viazané na plochu, ľudové umelecké remeslá a techniky. Ďalšiu priestorovú tvorbu zastupuje modelovanie a práca s materiálom, sochárstvo (z tvrdých i mäkkých, z tradičných i nových materiálov), keramika, tvorba šperkov, dizajn, inštalácia v priestore, krajinná tvorba, tvorba prostredia, tvorba objektu (statický, kinetický). Ďalší rozvoj ponúka rozšírenie odboru o počítačovú grafiku, kedy sa možnosti umeleckého vzdelávania rozšíri o ďalšie disciplíny, akými sú: multimediálne 2D realizácie a multimediálne 3D realizácie. 

Literárno-dramatický odbor veľkosťou minoritný odbor vzhľadom počtu žiakov a pedagógov školy. Literárno-dramatický odbor je syntetizujúcim odborom, ktorý ponúka dramatické, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, písané slovo. Žiaci nadobúdajú schopnosť osobitného a kultivovaného prejavu v divadelnej, prednesovej a slovesnej oblasti. Nadobúdajú hlbší vzťah k materinskej reči. V škole vynikajúco funguje spolupráca a interakcia s výtvarným odborom na výrobe jednoduchých divadelných kulís a rekvizít. Ďalší rozvoj ponúka rozšírenie odboru o audio – vizuálne presahy, performance, kedy sa možnosti umeleckého vzdelávania rozšíria o ďalšie disciplíny, akými sú: spev, inscenovaná fotografia, animácia, krátky film, video a práca so zvukom.

Organizácia štúdia:

Prípravné štúdium od 5 rokov, dĺžka štúdia 1-2 roky

  1. stupeň základného štúdia – 1. – 4. ročník: 1. časť – ISCED 1B, dĺžka štúdia 4 roky
  2. stupeň základného štúdia – 1. – 5. ročník: 2. časť – ISCED 2B, dĺžka štúdia 5 rokov
  3. stupeň základného štúdia – 1. – 4. ročník od 14 rokov a vyššie, dĺžka štúdia 4 roky

Štúdium pre dospelých od 26 rokov vyššie, dĺžka štúdia 4 roky