Školné

Neplnoletý žiak prípravného štúdia výtvarného a literárno-dramatického odboru: 12€
neplnoletý žiak výtvarného a literárno-dramatického odboru: 15€
plnoletý žiak, ktorý je študentom VŠ (alebo osoba poberajúca starobný alebo invalidný dôchodok):20€
iný plnoletý žiak: 24€

viac info: TU.

Školné je možné uhradiť 

  1. bankovým prevodom na číslo účtu: IBAN – SK92 5600 0000 0011 1222 4003
  2. Poštovou poukážkou: typ U

Ako variabilný symbol použite osobné číslo pedagóga a do poznámky uveďte meno a priezvisko žiaka